Privacy Policy

Privacy Policy

Kinder Paramedisch Centrum Zon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Kinder Paramedisch Centrum Zon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

   • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

   • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

   • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

   • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

   • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

   • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als Kinder Paramedisch Centrum Zon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Verwerking van persoonsgegevens van Cliënten

  Persoonsgegevens van cliënten worden door Kinder Paramedisch Centrum Zon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

    • Administratieve doeleinde; De behandeling zullen gedeclareerd worden bij uw zorgverzekering.

    • Uw medische dossier en de verslaglegging van de behandeling zo in u dossier genoteerd worden. Kinder Paramedisch Centrum Zon is bij Wet bij geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) verplicht om een medische dossier bij te houden. In de wet WBGO kan u lezen hoe lang uw dossier bewaard moet worden. Er wordt gebruik gemaakt van de beveiligde omgeving Intramed online. Dit is een beveiligde online server zodat uw gegevens veilig bewaard worden.

    • Met goedkeuring van de cliënt zal er een vragenlijst van Qualiview uitgezet worden om onze kwaliteit te monitoren. Dit is een eis van de verzekeraars om een te voldoen aan het contract. Er is toestemming van de cliënt vereist en dit zal aangegeven worden in Intramed.

   Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

     • De overeengekomen opdracht; U gaat een behandeltraject met ons aan.

    Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan {Organisatie} de volgende persoonsgegevens van u vragen:

      • Voornaam

      • Tussenvoegsel

      • Achternaam

      • Telefoonnummer

      • E-mailadres

      • BSN

      • Verzekering gegevens

      • Medische gegevens

     Uw persoonsgegevens worden door Kinder Paramedisch Centrum Zon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en niet langer bewaard dan wettelijk verplicht is. Voor de administratie doeleinden in dit een minimum van 7 jaar.

     Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

     Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Kinder Paramedisch Centrum Zon verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

       • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

      Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

        • De arbeidsovereenkomst. Kinder Paramedisch Centrum Zon Kinderfysiotherapie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

         • Voornaam

         • Tussenvoegsel

         • Achternaam

         • Telefoonnummer

         • E-mailadres

         • Geboortedatum

         • Salarisgegevens

         • Kopie ID

         • BSN-nummer

        Uw persoonsgegevens worden door Kinder Paramedisch Centrum Zon opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

          • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

         Verstrekking aan derden

         De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

         Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

           • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

           • Het verzorgen van de (financiële) administratie; Wij maken gebruik van de beveiligde omgeving van Intramed voor het verwerken van u medische gegevens en om de behandelingen te declareren.

           • Mits noodzakelijk en met toestemming van de cliënt worden gegevens gedeeld met medebehandelaars.

           • Qualiview; zorgverzekeraars verplichten ons om hier aan deel te nemen. Uw mailadres wordt doorgegeven als u toestemming heeft gegeven om hier aan deel te nemen.

          Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

          Binnen de EU

          Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

          Minderjarigen

          Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

          Bewaartermijn

          Kinder Paramedisch Centrum Zon bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

          Beveiliging

          Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

            • Alle personen die namens Praktijk Kinderfysiotherapie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

            • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

            • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

            • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

            • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

            • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

           Rechten omtrent uw gegevens

           U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

           Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

           Klachten

           Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

           Vragen

           Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

           Contactgegevens

           Kinder Paramedisch Centrum Zon
           Amsteldijk 196, 1079 LK Amsterdam
           info@kpczon.nl